Univesiteti dhe Nderrmarrjet

Zyra Ndërlidhëse industriale (ILO)
Logoja e ILO Univpm

Zyra Nderlidhese Industirale (Industrial Liaison Office) e UNIVPM - Sherbimi i inovazionit dhe i trasferimit Teknologjik - është themeluar në maj të vitit 2005 si pjesë e masave që synojnë forcimin e bashkëpunimit në mes të strukturave te kerkimit dhe të sistemit te prodhimit dhe shfrytëzimin e programeve kërkimore të'Universitetit, te karakterizuara nga një shkallë të lartë të inovacioni nepermjet:

  • permisesimit ne sasi dhe cilesi i teknologjise;
  • forcimit te sherbimeve qe i ofrohen kerkuesve dhe ndermarrjeve;
  • zhvillimit te bashkepunimit midis botes akademike dhe ndermarrjeve.
  • nje vizibiliteti me te madh dhe mbeshtetjes se iniziativave te reja me ndermarrjet te cilat e kane origjinen nga aktiviteti kerkimor i universitetit.

 

Sherbimi i Inovazionit dhe Transferimit të Teknologjisë ofron informacione, konsulence dhe mbeshtetje per sa i perket patentave, shitjes dhe tregtimin e të drejtave të patentës. Zbatohet një monitorim i vazhdueshëm i patentave dhe inovacioneve qe bëhen objekte patentimi.


Mbështet zhvillimin e projekteve sipërmarrëse nëpërmjet asistencës dhe këshillave në krijimin e spinoff-eve akademike dhe në formulimin e planeve të biznesit për iniciativa të reja spin off. Prodhon konferenca dhe seminare mbi mbrojtjen dhe shfrytëzimin e pronës intelektuale dhe subjektin e shfrytëzimit të kërkimit me anë tëkrijimit të spin-off.


Në mënyrë që të lehtësojë identifikimin e aftësive, burimeve dhe aktiviteteve kërkimore të Universitetit Shërbimi i Inovacionit dhe Transferimit të Teknologjisë ka zhvilluar bazën e të dhënave të kërkimit, një sistem informacioni i veçantë dhe i arritshëm on-line.

 

 
 
 
 
 
 

Per informacione te metejshme kontaktoni :

Industrial Liaison Office
Sherbimi i Inovacionit dhe i Trasferimit te Teknologjise
Via Oberdan, 8 - 60121 Ancona
Tel.  (+39) 071 220 2411
Fax  (+39) 071 220 2319
e-mail: trasferimento.tecnologico@univpm.it